ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ DETALIATĂ/SUMARIZATĂ

PRIVIND RAPORTAREA LA BIROUL DE CREDIT

 

Stimate/a Domn/Doamnă,

 

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA, având sediul social în Mun. București, str. Logofăt Tăutu, nr. 67, et. Parter, 1, 2 ,4 și 5, Sector 3, România, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1680/2011, EUID: ROONRC. J40/1680/2011, având Cod Unic de Înregistrare nr. 28042464, înregistrată în Registrul General al BNR nr. RG-PJR-41-010269/17.05.2011,  în calitate de Operator a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor cu caracter personal sunt: dpo@icredit.co.ro.

 

și

 

BIROUL DE CREDIT SA, având sediul social în Mun. București, str. Sfânta Vineri, nr. 29, et. 4, sector 3, în calitate de Operator Asociat. Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor cu caracter personal sunt: rpd@birouldecredit.ro

În calitate de operatori asociați, cele două societăți prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună- credință, în mod echitabil și transparent, în scopuri determinate și legitime, conform Regulamentului ( UE ) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administrează Sistemul Biroului de Credit, în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în legătura cu activitatea de creditare desfășurată de Participanți.

 

Participanții la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe, care au semnat un Contract de Participare la Biroul de Credit.

 

Vă informăm prin prezența că EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA și  BIROUL DE CREDIT SA, prelucrează datele cu caracter personal, în baza interesului legitim al Participanților și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatorării excesive ale persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal vor  fi transmise către Biroul de Credit, în vederea prelucrării de către această instituție și a consultării acestora de către oricare Participant, în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare, precum și asigurării produselor de tip credit. Totodată datele Dvs. cu caracter personal pot fi cesionate unei entități de recuperare a creanțelor, cu care Subscrisa are încheiat contract de colaborare, caz în care veți primi o notificare în acest sens.

Datele   Dvs cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

În cazul neachitării sumei datorate la data scadenței, vă înștiințăm că în conformitate cu clauzele din Contractul de Credit și a dispozițiilor legale în vigoare, vom comunica situația clienților la Biroul de Credit, în calitate de rău-platnici.

Acțiunile clienților vor deveni cunoscute tuturor Participanților (instituții bancare/non-bancare), ceea ce va limita posibilitatea acestora de a mai achiziționa alte produse de creditare.

Categoriile de date transmise către Biroul de Credit sunt următoarele:

a)               date de identificare ale persoanei vizate, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/reședință și de corespondență, numărul de telefon fix/mobil, data nașterii (ziua/luna/anul), cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente;

b)    date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului;

c)               date referitoare la produsele de tip credit acordate: tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, valută, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului;

d)    date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;

e)     date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor si/sau garant;

f)      date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis procedura de insolvență;

Datele cu caracter personal prevăzute mai sus pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanților, FICO® Score de la Biroul de Credit, însă:

NOTA: EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA nu folosește informațiile colectate în realizarea FICO® Score, dar alți Participanții pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit.

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit și dezvăluite Participanților timp   de 4 ani de la data actualizării.

 

Drepturile dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoana vizată, vă puteți exercita drepturile prevăzute de Regulament, astfel:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul Dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

-              Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin depunere la oricare din birourile subscrisei din țară sau prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din București, str. Logofăt Tăutu nr. 67 et. 4, Sector 3 sau prin E-mail, la: dpo@icredit.co.ro, sesizari@icredit.co.ro sau prin portalul Biroului de Credite (www.birouldecredit.ro ). Pentru accesarea pe acest portal este nevoie de codul de înrolare. Pentru a intra in posesia acestui cod  se trimite solicitare scrisă la adresa de e-mail dpo@icredit.co.ro sau contactând la tel nr. 0317171100.

 

Cererile privind exercitarea drepturilor dumneavoastră se depun, în scris:

-                  fie în nume personal însoțite de copia de pe cartea de identitate;

-                  de către un mandatar, sesizarea trebuie sa aibă atașată o împuternicire din partea persoanei vizate, din care să rezulte numărul și data mandatului, obiectul mandatului, durata mandatului, semnătura mandantului, precum și copia CI a persoanei vizate.

Sesizările pot fi depuse utilizând următoarele căi de comunicare:

-                  la oricare din birourile subscrisei din țară;

-                  prin curier, la adresa str. Logofăt Tăutu nr. 67, et. 4 sector 3, București;

-                  în format electronic, prin e-mail dpo@icredit.co.ro; sesizari@icredit.co.ro.

-                  în portalul Biroului de Credite (www.birouldecredit.ro ). Pentru accesarea pe acestui portal este nevoie de codul de înrolare. Pentru a intra în posesia acestui cod  se trimite solicitare scrisă la adresa de e-mail dpo@icredit.co.ro sau contactând la tel nr. 0317171100.

 

În cazul în care, în cuprinsul sesizărilor nu este menționată o altă adresă de corespondență, răspunsul va fi trimis la adresa din CI a persoanei vizate. În cazul în care sesizarea este transmisă de la o altă adresă (fizică sau electronică) care nu oferă suficiente garanții că ar aparține persoanei vizate, răspunsul se va transmite către una din adresele ce se regăsesc în evidențele Operatorului, care au fost colectate direct de la persoana vizată (adresa din CI sau ultima adresă de corespondență care este confirmată de către persoana vizată).

Exercitarea drepturilor este gratuită și acoperă toate datele structurate și nestructurate, precum și toate bazele de date suportate de către Operator.

Sunt permise excepții de la perioada de timp destinată să satisfacă drepturile și gratuitatea în cazul solicitărilor cu același obiect ale acelorași clienți cu o frecvență mai mare de 3 ori pe an și care necesită mobilizarea unei resurse administrative semnificative din partea Operatorului.

În acest caz, putem impune o taxă rezonabilă pentru a ține cont de costurile administrative suportate.

În cazul în care persoana vizată depune o cerere pe cale electronică, informațiile se furnizează, dacă este posibil, pe cale electronică, cu excepția cazului în care persoana vizată nu a solicitat altfel.

De asemenea, trebuie să luați în considerare faptul că retragerea consimțământului pe care l-ați furnizat, nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal înainte de o astfel de retragere. În ciuda consimțământului retras, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către Operator, în măsura în care există motive pentru prelucrarea datelor

 

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic sau ori de câte ori vor fi efectuate modificări, fiind disponibilă pe pagina de internet a Easy Asset Management IFN SA (www.icredit.co.ro).

 

Data actualizării:

20.09.2019