INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL ALE NON-CLIENȚILOR

 

Informații generale.

 

Prezenta informare a fost întocmită în vederea respectării dispozițiilor art. 13 și 14 din Regulamentul nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și are drept scop informarea cu privire la modul în care Easy Asset Management IFN SA (EAM) prelucrează datele cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie, și se completează cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, publicată pe site-ul societății www.icredit.co.ro.

Prezenta informare poate fi actualizată,/modificată  periodic în scopul respectării legislației aplicabile sau pentru a satisface dinamica cerințelor noastre de business. În cazul în care efectuăm revizuiri ale acestei politici vom actualiza data menționată la finalul politicii. Sunteți încurajați să consultați periodic această pagină, pentru a afla cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate și despre modificările aduse Politicii noastre de protecție a datelor personale.

 

Datele cu caracter personal vă aparțin dvs. în calitate de persoană care interacționează cu instituția noastră ocazional, în vederea obținerii de informații despre produsele și/sau serviciile pe care noi vi le putem pune la dispoziție sau pentru realizarea de operațiuni / achiziționarea de produse / servicii care nu presupun inițierea unei relații contractuale (ex. depuneri numerar, reclamații etc.). Persoana ale cărei date sunt prelucrate este denumită în continuare "persoană vizată".

 

 

1. Cine suntem?

Easy Asset Management IFN SA este o instituție financiară nebancară, cu sediul în București, Str. Logofăt Tăutu nr. 67, et. P, 1 2, 4 si 5, sector 3, în calitate de Operator.


2. Cum puteți lua legătura cu noi?

Ne puteți contacta la adresa sediului social menționată la punctul 1  de mai sus, vizitând orice birou regional din țară, pe site-ul nostru: www.icredit.co.ro sau la numărul de telefon 031.7171.100.


3. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt:

Adresă de corespondență: București, str. Logofăt Tăutu, nr. 67, et. 4, Sector 3 sau adresa de e-mail: dpo@icredit.co.ro.

 

4. Categoriile de date,  Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal


Persoanele vizate

Date cu caracter personal

Scop principal

Bază legală

Beneficiarul real al tranzacției

Nume, prenume.

Identificarea persoanei fizice; Identificarea beneficiarul real, în temeiul Legii privind măsurile împotriva spălării banilor (Legea nr. 129/2019 și a Regulamentului BNR nr. 2/2019);

Obligație legală

Datele copilului minor/major

Numele complet, Vârsta/Data nașterii, Sex, Adresa, Telefon, Naționalitate, CNP, Certificat de naștere, email, Datele din Legitimația de student (nume complet, instituția de învățământ, CNP, anul și forma de studii, fotografia, valabilitatea legitimației, numărul și seria legitimației), datele din carnetul de student (nume complet, instituția de învățământ, numărul matricol, specializarea, data eliberării, fotografia), datele din carnetul de elev  (nume complet, instituția de învățământ și adresa acesteia, CNP, fotografia, numărul matricol, adresa de domiciliu, numărul de telefon), datele din adeverința de elev/student (denumirea instituției de învățământ, numărul și data eliberării, numele complet, anul de studiu, forma de învățământ)

Încheierea unui contract de credit având ca destinație studiile, evaluarea bonității conform art. 111 din Regulamentul BNR nr. 17/2012, furnizarea unui serviciu solicitat, prevenirea fraudei, conform reglementărilor BNR.

Consimțământ/ Obligație legală

Reprezentantul/salariatul angajatorului

Nume, prenume, poziția/funcția

Evaluarea bonității

Obligație legală

Reprezentați legali: curatori, tutore etc.

Nume, prenume, adresă, CNP, adresă de e-mail, număr de telefon, semnătură olografă

Evaluarea bonității, Executarea unui contract

Obligație legală

Moștenitori/ persoanele care au vocație la moștenire

Nume, prenume, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, gradul de rudenie, datele din cartea de identitate, date din certificatul de moștenitor

Executarea unui contract. Îndeplinirea de obligații legale de raportare

Obligație legală / Executarea unui contract

Reprezentați convenționali: avocați, consilieri juridici, mandatari etc.

Nume, prenume, adresă de corespondență, adresă de e-mail, număr de telefon

 

Obligație legală / Executarea unui contract

Persoanele recomandate de către clienți / angajați

Nume, prenume, codul numeric personal, localitatea, numărul de telefon

Încheierea unui contract de credit - la domiciliul clientului;

Interes legitim/ Consimțământ

Non-clienți

Nume, prenume, codul numeric personal, adresa de corespondență, numărul de telefon, semnătură olografă

Soluționarea sesizărilor / petițiile depuse / diferite situații

Obligație legală

Angajați

Nume, prenume, departament

Participarea la sondaje interne, înscrierea și participarea la training-uri și alte evenimente organizate de companie intern.

Consimțământ

Rude / cunoștințe ale clienților

Nume, prenume, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail

Executarea contractului. Recuperarea creanțelor

Executarea unui contract / Interes legitim

Girant / Fidejusor

Nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa actuală, numărul de telefon, adresa de e-mail, date de identificare din CI/BI, semnătură olografă, situația financiară, starea civilă, gradul de rudenie în relația cu solicitantul de credit, informații cu privire la locul de muncă, funcția, tipul contractului de muncă, vechimea în muncă

Identificarea persoanei fizice; Identificarea Girantului / Fidejusorului, în temeiul Legii privind măsurile împotriva spălării banilor (Legea nr. 129/2019 și a Regulamentului BNR nr. 2/2019) Evaluarea bonității, Executarea unui contract

Obligație legală / Executarea unui contract


Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate numai de Easy Asset Management IFN SA, în conformitate cu prevederile aplicabile privind protecția datelor. Când ne contactați pe oricare dintre canalele de comunicare precizate, vă exprimați acordul că datele pe care le furnizați sunt exacte, corecte și actualizate.

Comunicarea cu clienți/non-clienți prin canalele de socializare (Facebook, Linkedin, etc.) – prin aceste canele îți vom împărtăși informații despre activitatea noastră, promovarea unui produs nou sau unui serviciu inovator.

Dincolo de a fi un canal de informare, vă putem răspunde la întrebări cu privire la produsele sau serviciile noastre. Pagina de Facebook/ Linkedin nu este un canal oficial de Customer Care, ci o platformă publică pe care o folosim pentru a oferi consiliere.

Datele dvs. au fost sau pot fi furnizate de către clienți ai companiei, care dețin calitatea de prieten/un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană.

Datele dumneavoastră pot fi furnizate de către clienți ai companiei care dețin calitatea de membru al familiei/apropiat sau având altă calitate, caz în care veți fi informat conform prevederilor legale în vigoare în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră.

Vă informăm că orice consimțământ privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale poate fi retras, în orice moment, prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa: București, str. Logofăt Tăutu nr. 67, et. 4, sector 3, la adresa de email: dpo@icredit.co.ro, sesizari@icredit.co.ro sau la tel nr. 0317171100.

5. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul supravegherii video și prin înregistrare telefonică

Easy Asset Management IFN SA în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care sunt furnizate prin intermediul sistemului de supraveghere video doar în scop de monitorizare și asigurare a securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private, inclusiv a bunurilor și proprietăților imobiliare Easy Asset Management IFN SA

Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta birourilor regionale, se asigură securitatea bunurilor și siguranța persoanelor – angajați sau vizitatori, precum și a proprietăților deținute, dar și buna administrare și funcționare a birourilor regionale. În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea și investigarea furturilor de echipament sau de bunuri deținute de Easy Asset Management IFN SA sau la prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințărilor la adresa tuturor persoanelor care se află în locația supravegheată.

Prin intermediul sistemului de supraveghere video Easy Asset Management IFN SA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la imagini. Sistemul de supraveghere nu are ca scop de prelucrarea imaginilor pentru indexare sau creare de profiluri.

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, iar imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, după care se procedează la ștergerea acestora prin procedura automată în ordinea în care au fost înregistrate. Datele cu caracter personal prelucrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităților publice centrale/locale autorizate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Operatorul poate înregistra apelurile telefonice către/de la Operator, purtate de Operator/Împuterniciții Operatorului cu dvs. și/sau celelalte Persoane Vizate, indiferent de persoana care a inițiat apelul și poate păstra aceste înregistrări, în baza consimțământului obținut în acest sens și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Înregistrările astfel obținute vor fi utilizate de Operator în scopul încheierii și executării, în condiții optime, a contractelor de credit, al investigării anumitor situații apărute în derularea sau în legătură cu acestea, precum și în instanță, ca probe, în cazul unor litigii rezultate din sau în legătură cu contractele respective sau pentru transmiterea acestora către instituțiile sau autoritățile publice, după caz.  De asemenea, înregistrările telefonice vor putea fi transmise, în condițiile legii, autorităților cu atribuții privind apărarea persoanelor, proprietății private și publice, prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor.

 

6. Destinatarii datelor cu caracter personal:

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru a executa tranzacțiile pe care le inițiați, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele Dvs. personale către autorități conform competențelor acestora și a legislației aplicabile, cum ar fi: Banca Națională,a Românei, ANAF, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Centrala Riscului de Credit și la Autoritățile publice, organele judiciare, entitățile de recuperări creanțe, birouri notariale, Biroul de Credit S.A., consultanți externi, societatea mamă și alte entități din Grupul MFG, alte instituții financiar-bancare sau nebancare, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei, asigurându-ne însă întotdeauna să instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc.)

Easy Asset Management IFN SA nu transfera datele cu caracter personal unei terțe părți sau unei organizații internaționale în afara Uniunii Europene.

7. Perioada stocării datelor Dvs. cu caracter personal

Datele Dvs cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea. În cazul în care, după atingerea obiectivelor noastre, vom decide să stocăm datele personale prelucrate în scopuri statistice, acest lucru se va face prin stocarea anonimizată a datelor, astfel încât să nu poată duce la identificarea dumneavoastră.

8. Drepturile pe care le aveți sunt:

În contextul procesării datelor dvs. cu caracter personal de către EAM, aveți următoarele drepturi în calitate de partener:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor  personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin depunere la oricare din birourile subscrisei din țară sau prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din București, str. Logofăt Tăutu nr. 67 et. 4, Sector 3, prin E-mail la: dpo@icredit.co.ro. sau prin portalul Biroului de Credite (www.birouldecredit.ro ). Pentru accesarea pe acestui portal este nevoie de codul de înrolare. Pentru a intra in posesia acestui cod  se trimite solicitare scrisă la adresa de e-mail dpo@icredit.co.ro sau contactând la tel nr. 0317171100.

Cererile privind exercitarea drepturilor dumneavoastră se depun, în scris:

-  fie în nume personal însoțite de copia de pe cartea de identitate;

-  de către un mandatar, sesizarea trebuie să aibă atașată o împuternicire din partea persoanei vizate, din care să rezulte numărul și data mandatului, obiectul mandatului, durata mandatului, semnătura mandatarului, precum și copia CI a persoanei vizate.

Sesizările pot fi depuse utilizând următoarele căi de comunicare:

-   la oricare din birourile subscrisei din țară;

-   prin curier, la adresa str. Logofăt Tăutu nr. 67, et. 4 sector 3, București;

-   în format electronic, prin e-mail dpo@icredit.co.ro; sesizari@icredit.co.ro.

-  în portalul Biroului de Credite (www.birouldecredit.ro ). Pentru accesarea pe acestui portal este nevoie de codul de înrolare. Pentru a intra în posesia acestui cod  se trimite solicitare scrisă la adresa de e-mail dpo@icredit.co.ro sau contactând la tel nr. 0317171100.

 

În cazul în care, în cuprinsul sesizărilor nu este menționată o altă adresă de corespondență, răspunsul va fi trimis la adresa din CI a persoanei vizate. În cazul în care sesizarea este transmisă de la o altă adresă (fizică sau electronică) care nu oferă suficiente garanții că ar aparține persoanei vizate, răspunsul se va transmite către una din adresele ce se regăsesc în evidențele Operatorului, care au fost colectate direct de la persoana vizată (adresa din CI sau ultima adresă de corespondență care este confirmată de către persoana vizată).

Exercitarea drepturilor este gratuită și acoperă toate datele structurate și nestructurate, precum și toate bazele de date suportate de către Operator.

Sunt permise excepții de la perioada de timp destinată să satisfacă drepturile și gratuitatea în cazul solicitărilor cu același obiect ale acelorași clienți cu o frecvență mai mare de 3 ori pe an și care necesită mobilizarea unei resurse administrative semnificative din partea Operatorului.

În acest caz, putem impune o taxă rezonabilă pentru a ține cont de costurile administrative suportate.

În cazul în care persoana vizată depune o cerere pe cale electronică, informațiile se furnizează, dacă este posibil, pe cale electronică, cu excepția cazului în care persoana vizată nu a solicitat altfel.

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic sau ori de câte ori vor fi efectuate modificări, fiind disponibilă pe pagina de internet a Easy Asset Management IFN SA (www.icredit.co.ro).

 

9. Sursa de proveniența a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de Easy Asset Management IFN SA în scopurile prevăzute în prezenta la punctul 4 din informare sunt obținute de la aplicanții pentru un produs de credit al subscrisei, fie de către clienții subscrisei sau prin diferite canale.  

 

10. Datele dvs. cu caracter personal nu sunt supuse procesului de luare a deciziilor automatizate, inclusiv a profilării.


Data actualizării:

20.09.2019