ÎNȘTIINȚARE PREALABILA DETALIATA/SUMARIZATA

PRIVIND RAPORTAREA LA BIROUL DE CREDIT

 

Stimate/a Domn/Doamnă,

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA, având sediul social în Mun. București, str. Logofăt Tăutu, nr. 67, et. Parter, 2 ,4 si 5, Sector 3, București, România, înregistrată la O R C de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1680/2011, EUID: ROONRC. J40/1680/2011, având Cod Unic de Înregistrare nr. 28042464, inregistrată în Registrul General al BNR nr. RG-PJR-41-010269/17.05.2011, înregistrata în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20219, în calitate de Operator. Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor cu caracter personal sunt: dpo@icredit.co.ro.

si

BIROUL DE CREDIT SA, având sediul social în Mun. București, str. Sfânta Vineri, nr. 29, et. 4, sector 3, în calitate de Operator Asociat. Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor cu caracter personal sunt: rpd@birouldecredit.ro

In calitate de operatori asociati, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform Regulamentului ( UE ) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu cracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.

Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare la Biroul de Credit.

Vă informăm prin prezenta ca EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA și  BIROUL DE CREDIT SA, prelucrează datele cu caracter personal, în baza interesului legitim al Participanților și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatorării excesive ale persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal vor  fi transmise către Biroul de Credit, în vederea prelucrării de către această instituție și a consultării acestora de către oricare Participant, în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare, precum și asigurării produselor de tip credit. Totodata datele Dvs. cu caracter personal pot fi transmise/cesionate unei entitati de recuperare a creantelor, cu care Subscrisa poate incheia un contract de colaborare/cesiune, caz in care, veti primi o notificare in acest sens.

Datele Dvs cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cu respectarea dispozitiilor art.17 al. 3 lit e) din Regulamentul nr. 679/2016, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu si pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

În cazul neachitării sumei datorate la data scadentei, vă înștiințăm că, in conformitate cu clauzele din Contractul tau de Credit și a dispozițiilor legale în vigoare, vom comunica situația ta la Biroul de Credit, în calitate de rău-platnic.

Acțiunile tale vor deveni cunoscute tuturor Participanților (instituții bancare/non-bancare), ceea ce va limita posibilitatea ta de a mai achiziționa alte produse de creditare.

Categoriile de date transmise către Biroul de Credit, sunt fi urmatoarele:

a)  date de identificare ale persoanei vizate, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/reședință și de corespondeță, numarul de telefon fix/mobil, data nașterii (ziua/luna/anul), cod țara și serie/numar pașaport în cazul persoanelor nerezidente;

b)   date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului;

c)     date referitoare la produsele de tip credit acordate: tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, valută, frecvența plăților, suma platită, rata lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întarziere, categoria de întarziere, data închiderii produsului;

d)     date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;

e)      date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor si/sau garant;

f)       date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis procedura de insolvență;

Datele cu caracter personal prevazute mai sus pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanților, FICO® Score de la Biroul de Credit, insa  

NOTA: EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA nu folosește informațiile colectate in realizarea FICO® Score, dar alți Participanții pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit.

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit și dezvăluite Participanților timp   de 4 ani de la data actualizării.

Drepturile dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de persoana vizată, vă puteți exercita drepturile prevăzute de Regulament, astfel:

Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul Dvs., il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti, str. Logofat Tautu nr. 67 et. Parter, 2, 4 si 5, Sector 3, prin E-mail, la: dpo@icredit.co.ro, ori telefonic la numarul: 031.71.71.100.

In plus, am numit un Ofiter pentru Protectia Datelor care poate fi contactat, daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.