Politica Protectia Datelor

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE A

Easy Asset Management IFN SA

 

Pentru noi, Easy Asset Management IFN SA (Operatorul), protecția datelor dumneavoastră personale are o importanță primordială. Prin urmare, am dori să vă informăm cu privire la motivele, scopurile, perioadele și în ce mod sunt procesate datele dumneavoastră personale, atunci când vizitați site-ul nostru web – www.icredit.co.ro și solicitați un credit acordat de Operator. Noi respectăm cu strictețe reglementările aplicabile privind protecția datelor, în fiecare operațiune de prelucrare a datelor personale. Regulamentul general nr. 679/2016 ("GDPR") privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică pe teritoriul UE, inclusiv România, începând cu data de 25 mai 2018 și vă oferă drepturi sporite de protecție a datelor, cărora le corespund și obligații mai detaliate; mai multe detalii despre aceste situații le găsiți în prezenta politică de protecție a datelor personale (politica).

 

I. Introducere

În prezenta Politică de Protecție a Datelor cu caracter personal "Easy Asset Management", "noi" sau "noastră" înseamnă Easy Asset Management IFN SA

Prezenta politică de protecție a datelor personale explică și reglementează:

·       cum și când colectăm datele dumneavoastră personale și ce informații colectăm;

·       cum și de ce folosim datele dumneavoastră personale; și

·       drepturile dumneavoastră de a vă controla datele personale.

Citiți cu atenție această politică de protecție a datelor cu caracter personal. Prin accesarea și folosirea site-ului și a serviciilor noastre, confirmați că ați avut oportunitatea adecvată să citiți prezenta Politică, că ați înțeles-o și că sunteți de acord să o respectați. Dacă nu, trebuie să întrerupeți imediat utilizarea site-ului nostru și a serviciilor oferite de noi.

Prezenta politică poate fi actualizată,/modificată  periodic în scopul respectării legislației aplicabile sau pentru a satisface dinamica cerințelor noastre de business. În cazul în care efectuăm revizuiri ale acestei politici vom actualiza data efectivă menționată la finalul politicii. Sunteți încurajați să consultați periodic această pagină, pentru a afla cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate și despre modificările aduse Politicii noastre de protecție a datelor personale.

 

II. Informații Generale.

1. Câțiva termeni pentru o mai bună înțelegere a acestei politici:

-"Date personale"-înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

-"Persoană vizată"-înseamnă orice persoană fizică, care este identificată sau identificabilă, prin intermediul datelor cu caracter personal prelucrate.

- "Prelucrarea datelor cu caracter personal" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de operațiuni de date cu caracter personal, cu sau fără utilizare de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

- "Operator de date - cu privire la datele personale pe care le operează, acesta este Easy Asset Management IFN SA. Definim scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale pe baza oricăror acte normative și intereselor noastre legitime.În principiu, definim și metodele pentru o astfel de prelucrare - de exemplu, infrastructura tehnică și aplicațiile utilizate pentru prelucrare. Ne asumăm responsabilitățile cu privire la securitatea și protecția datelor dumneavoastră personale.

- "Împuternicit al Operatorului" - acesta este o terță parte care prelucrează datele dumneavoastră personale conform dispozițiilor noastre, având în vedere faptul că Easy Asset Management IFN SA a definit strict scopul și metodele de procesare și a verificat dacă entitatea îndeplinește cerințele GDPR. De exemplu, un astfel de Împuternicit poate fi o agenție responsabilă de o campanie de marketing a Easy Asset Management IFN SA, în mass-media și rețelele de socializare și prezintă rapoarte pentru succesul său.

- "Încălcarea datelor cu caracter personal" înseamnă orice încălcare a securității, care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la date cu caracter personal care sunt transferate, stocate sau prelucrate în orice mod.

- "Arhivele digitale" - site-ul www.icredit.co.ro, toate paginile web administrate de companie, aplicațiile web, native și mobile accesibile clienților.

2. Cine suntem?

1.               Easy Asset Management IFN SA este o companie al cărui obiect de activitate principal este acordarea de credite de consum, fără emitere card de credit;

3. Cum ne puteți contacta?

Easy Asset Management IFN SA are sediul social în București, str. Logofăt Tăutu nr. 67 et. P, 1, 2, 4 si 5, sector 3, telefon 0317171100.

Ne puteți contacta vizitând orice birou din țară sau pe site-ul nostru: www.icredit.co.ro

 

4. Care este persoana din cadrul organizației care răspunde de protecția datelor mele personale și cum pot să o contactez?

Responsabilul cu Protecția Datelor ("DPO"): e-mail: dpo@icredit.co.ro

 

5. Tipul, scopul și motivele prelucrării datelor cu caracter personal colectate de către Easy Asset Management IFN SA:

Date Personale

Scop

Bază legală

Nume, prenume CNP, data nașterii, adresa, datele din cartea de identitate / carte provizorie / pașaport / certificate de înregistrare pentru cetățenii străini / permisul de ședere a clientului

·       Identificarea unei persoane - solicitant/;

·       Identificarea solicitantului de credit, în temeiul Legii privind măsurile împotriva spălării banilor (Legea nr. 129/2019) și Regulamentului BNR nr. 2/2019 ;

·       Contactarea solicitantului de credit prin diferite căi de comunicare;

·       Evaluarea bonității conform art. 111 din Regulamentul BNR nr. 17/2012;

·       Încheierea unui contract de credit;

·       Furnizarea unui serviciu solicitat;

·       Îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract de credit și a Termenilor și Condițiilor Generale pentru desfășurarea promoției respective organizată de Companie

·       Cesionarea creanțelor restante către entități de recuperare creanțe;

·        Crearea de baze de date pentru marketing, re-ofertare;

·        Executarea contractelor, obligații legale de raportare

Temei legal și Implementarea unei obligații legale; Executarea contractului / Interes legitim

Telefon

·       Contactarea solicitantului de credit prin diferite căi de comunicare

·       Îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract de credit;

·       Cesionarea creanțelor restante către entități de recuperare creanțe;

 

·       Executarea contractelor, obligații legale de raportare.

Semnarea/executarea unui contract de credit

·       Oferirea de produse și servicii de către Easy Asset Management IFN SA;

·       Transmiterea de mesaje publicitare;

Consimțământ / Interes legitim

Adresă de domiciliu sau de corespondență

·       Contactarea solicitantului de credit

·       Identificarea solicitantului de credit, în temeiul Legii nr. 129/2019 și a Regulamentului BNR nr. 2/2019;

·       Încheierea unui contract de credit - la fața locului, la domiciliul clientului;

·       Furnizarea unui serviciu solicitat;

·       Îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract de credit;

·       Cesionarea creanțelor restante către entități de recuperare creanțe;

·       Executarea contractelor, obligații legale de raportare

Încheierea /

executarea unui contract de credit / Obligație legală

·       Oferirea de produse și servicii de către Easy Asset Management IFN SA;

·       Transmiterea de mesaje publicitare;

Consimțământ / Interes legitim

E-mail / mesaj text scurt (SMS)

·       Contactarea solicitantului de credit;

·       Identificarea solicitantului de credit, în temeiul Legii nr. 129/2019 și a Regulamentului BNR nr. 2/2019;

·       Încheierea unui contract de credit- la fața locului, la domiciliul clientului;

·       Furnizarea unui serviciu solicitat;

·       Îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract de credit

Încheierea /

executarea unui contract de credit

·       Oferirea de produse și servicii de către Easy Asset Management IFN SA;

·       Transmiterea de mesaje publicitare;

Consimțământ / Interes legitim

Datele din Biroul de credit

Evaluarea bonității

Interes legitim /Îndeplinirea unei obligații legale

Consultarea bazei de date ANAF (existența unui contract de muncă, contribuțiile la asigurările sociale plătite în ultimele 6 luni, pensiile)

Verificarea datelor furnizate de un solicitant de credit

Consimțământ/Interes legitim

Documente de venit și/sau documente privind starea de sănătate: Adeverința de venit; Fluturașul de salariu; Extras de cont; Decizie de pensionare pe limită de vârstă; Decizia de pensionare pe caz de boală; Decizia medicală asupra capacității de muncă, Certificat de încadrare în grad de handicap, Hotărâri judecătorești; Taloane de pensie; Rețete medicale sau alte documente medicale care atestă o boală/afecțiune/handicap/maladie.

Încheierea unui contract. Evaluarea bonității. Cesionarea creanțelor restante către entități de recuperare creanțe. Crearea de baze de date pentru marketing, re-ofertare, executarea contractelor, obligații legale de raportare

Încheierea / executarea unui contract de credit; obligație legală / Consimțământ

Verificarea datelor cu caracter personal, declarate de solicitantul creditului, în bazele de date ale persoanelor înrudite

·       Prevenirea fraudei

·       Evaluarea bonității

 

                                                 

Interes legitim

Verificarea datelor pe site-ul Valideaza.ro cu privire la valabilitatea Codului numeric personal

Verificarea datelor furnizate de un solicitant de credit

Interes legitim

Verificarea datelor cu caracter personal solicitate de către client în bazele de date ale CAS

Prevenirea fraudei, Evaluarea bonității

Interes legitim

Locul de muncă, datele privind tipul de contract, vechimea în muncă, titlul postului, profesia, remunerația, venitul lunar total, educația

Evaluarea bonității

Îndeplinirea unei obligații legale

Alte credite

Evaluarea bonității

Îndeplinirea unei obligații legale

Statutul de proprietar al clientului

Evaluarea bonității;

Obligație legală / Interes legitim - cu privire la datele care nu sunt menționate în mod expres în Regulamentul BNR nr. 17/2012

Semnătura olografă

·       Semnarea cererii de creditSemnarea unui contract de credit și a anexelor acestuia

Încheierea /

executarea unui contract

Verificarea numărului de telefon suplimentar în bazele de date existente

·       Prevenirea fraudei

·       Evaluarea bonității

Interes legitim

Copia cărții de identitate

Identificarea conform Legii nr. 129/2019 și a Regulamentului BNR nr. 2/2019

Îndeplinirea unei obligații legale

 

Datele personale vor fi prelucrate de Easy Asset Management IFN SA numai în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor. Când comunicați cu noi, prin intermediul oricăruia dintre canalele de comunicare, sunteți de acord că datele pe care le-ați furnizat sunt corecte, complete și actualizate.

Comunicarea cu clienți/non-clienți prin canalele de socializare (Facebook, Linkedin, etc.) – prin aceste canele îți vom împărtăși informații despre activitatea noastră, promovarea unui produs nou sau unui serviciu inovator.

Dincolo de a fi un canal de informare, vă putem răspunde la întrebări cu privire la produsele sau serviciile noastre. Pagina de Facebook/ Linkedin nu este un canal oficial de Customer Care, ci o platformă publică pe care o folosim pentru a oferi consiliere.

Pe pagina de Facebook / Linkedin iCredit România nu vor fi oferite informații confidențiale cu privire la conturile clienților noștri (situația contractului, sold, rezoluții privind solicitările de creditare etc.). Pentru informații exacte și detaliate recomandăm apelarea numărului de telefon 0317171100 sau deplasarea către unul dintre punctele noastre de lucru.

 

Vă informăm că orice consimțământ privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale poate fi retras, în orice moment, prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa: București, str. Logofăt Tăutu nr. 67, et. 4, sector 3, la adresa de email: dpo@icredit.co.ro, sesizari@icredit.co.ro sau la tel nr. 0317171100. Retragerea consimțământului dumneavoastră față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu va afecta, sub nicio formă, negativ, încheierea Contractului de credit și acordarea împrumutului pentru care ați făcut solicitarea.

Scop secundar: Prin prezenta, vă comunicăm că vă putem prelucra datele cu caracter personal și pentru scopul de ocupare a unei poziții vacante în cadrul companiei Easy Asset Management IFN SA (prin procesul de recrutare).

 

6. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul supravegherii video și prin înregistrare telefonică

 

Easy Asset Management IFN SA în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care sunt furnizate prin intermediul sistemului de supraveghere video doar în scop de monitorizare și asigurare a securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private, inclusiv a bunurilor și proprietăților imobiliare Easy Asset Management IFN SA.

Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta birourilor regionale, se asigură securitatea bunurilor și siguranța persoanelor – angajați sau vizitatori, precum și a proprietăților deținute, dar și buna administrare și funcționare a birourilor regionale. În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea și investigarea furturilor de echipament sau de bunuri deținute de Easy Asset Management IFN SA sau la prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințărilor la adresa tuturor persoanelor care se află în locația supravegheată.

Prin intermediul sistemului de supraveghere video Easy Asset Management IFN SA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la imagini. Sistemul de supraveghere nu are ca scop de prelucrarea imaginilor pentru indexare sau creare de profiluri.

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, iar imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, după care se procedează la ștergerea acestora prin procedura automată în ordinea în care au fost înregistrate. Datele cu caracter personal prelucrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităților publice centrale/locale autorizate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Operatorul poate înregistra apelurile telefonice către/de la Operator, purtate de Operator/Împuterniciții Operatorului cu dvs. și/sau celelalte Persoane Vizate, indiferent de persoana care a inițiat apelul și poate păstra aceste înregistrări, în baza consimțământului obținut în acest sens și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Înregistrările astfel obținute vor fi utilizate de Operator în scopul încheierii și executării, în condiții optime, a contractelor de credit cu dvs., al investigării anumitor situații apărute în derularea sau în legătură cu acestea, precum și în instanță, ca probe, în cazul unor litigii rezultate din sau în legătură cu contractele respective sau pentru transmiterea acestora către instituțiile sau autoritățile publice, după caz.  De asemenea, înregistrările telefonice vor putea fi transmise, în condițiile legii, autorităților cu atribuții privind apărarea persoanelor, proprietății private și publice, prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor.

7. Pentru cât timp vor fi stocate datele mele personale?

Datele cu caracter personal sunt stocate pe o perioadă de timp necesară pentru atingerea obiectivelor în vederea cărora au fost colectate. Odată ce obiectivele pentru care au fost colectate datele cu caracter personal sunt atinse, acestea vor fi distruse numaidecât. În cazul în care, după atingerea obiectivelor noastre, vom decide să stocăm datele personale prelucrate în scopuri statistice, acest lucru se va face sub forma stocării datelor anonime care nu pot duce la identificarea dumneavoastră în nici un fel.

 

Easy Asset Management IFN SA va întreprinde toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru distrugerea datelor care nu mai sunt necesare, cu excepția cazului în care există un temei juridic pentru ca Easy Asset Management  IFN SA să le poată prelucra pe o perioadă mai lungă de timp; la solicitarea dumneavoastră puteți limita prelucrarea, conform drepturilor ce vă aparțin, astfel cum sunt acestea detaliate mai jos sau într-un mod compatibil cu obiectivul inițial de prelucrare, pentru care veți fi informat imediat.

 

În situația în care renunțați de bună-voie la cererea de credit sau cererea a fost respinsă, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi șterse sau pot fi transformate în date anonimizate după o perioadă de maxim 5 ani de la data colectării. Excepție fac acele date la care dumneavoastră v-ați dat consimțământul în scop de marketing, care vor fi șterse odată cu retragerea consimțământului dumneavoastră.

 

8. Sursa din care primiți datele mele           

Cele mai multe informații le primim de la dvs. fie la momentul semnării cererii de credit, fie când apelați departamentul Customer-Care, fie din cadrul Grupului MFG (Grup din care Easy Asset Management IFN SA face parte). Datele dvs cu caracter personal mai pot fi furnizate de către clienții Operatorului, care pot fi membri ai familiei dvs./alte cunoștințe.

 

Alte surse pot fi alte bazele de date unde sunt colectate date cu caracter personal, respectiv: Sistemul Biroului de Credit, baza de date A.N.A.F, Centrala Riscurilor de Credit (C.R.C), baza Validare CNP, baza Asigurați (SIUI).

 

9. Datele mele personale vor fi accesibile terților?

Easy Asset Management IFN SA nu va dezvălui date părților terțe[1], altfel decât prin dezvăluirea acestora entităților afiliate, în scopul prevenirii fraudelor și/sau evaluării bonității. În acest sens, trebuie să vă informăm că Easy Asset Management IFN SA a semnat anumite acorduri de operare cu societăți din grupul MFG, contracte în care operatorii conjuncți schimbă între ei date cu caracter personal privind persoana aplicanților și produsele de credit de care sunt interesați. Schimbul de date cu caracter personal menționat în teza precedenta este manual.

Următoarele categorii de persoane, care pot fi Împuterniciți pe baza contractelor încheiate cu Operatorul, pot avea, de asemenea, acces la datele dumneavoastră personale, și anume:

-                   Persoanele care susțin sistemele informatice ale Operatorului situate în Bulgaria, precum și, după caz, centrele de servicii pentru clienți din Bulgaria;

-                  persoanele însărcinate cu activitățile legate de întocmirea, tipărirea, compilarea, livrarea (inclusiv prin mesaje SMS sau prin mijloace electronice) a corespondenței scrise trimise de Operator clienților săi;

-                  persoanele care, în virtutea unui contract încheiat cu o societate, oferă asistență în legătură cu deservirea și colectarea creanțelor sale de la clienți;

-                  persoanele către care Operatorul oferă să-și vândă creanțele clienților restanțieri:

-                  persoanele care, în temeiul unui contract cu Operatorul, oferă asistență în furnizarea de produse financiare oferite de aceasta din urmă;

-                  Centrala Riscurilor de Credit, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Băncii Naționale a României, ANAF, ANSPDCP, ANPC instanțele judecătorești, autoritățile publice/locale, executori judecătorești, persoanele fizice autorizate cu care Operatorul colaborează (Agenți de vânzări, Colectori, Consilieri juridici etc.)

 

Easy Asset Management IFN SA va furniza, în mod regulat, date cu caracter personal ale debitorilor săi către Biroul de Credit, în virtutea obligației sale legale și contractuale. Operatorul este obligat să furnizeze autorităților și instituțiilor competente datele cu caracter personal ale debitorilor săi, conform legii aplicabile și în cazul în care aceste informații sunt solicitate pe baza unor temeiuri legale.

Easy Asset Management IFN SA nu va efectua transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională în afara Uniunii Europene.

 

8. Cum vă protejăm datele personale?

Pentru a asigura o protecție adecvată a datelor companiei și a clienților săi, aplicăm toate măsurile organizatorice și tehnice necesare prevăzute în Legea privind protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul general privind protecția datelor.

Operatorul a creat structuri desemnate pentru a preveni abuzurile și încălcările securității și a numit, de asemenea, un Responsabil cu Protecția Datelor, susținând procesele legate de protejarea și asigurarea securității datelor dumneavoastră.

În scopul asigurării unei securități maxime atunci când prelucram, transferăm și stocăm datele dumneavoastră, putem folosi mecanisme de protecție suplimentare, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea etc.

 

9. Datele mele cu caracter personal fac obiectul unei decizii automatizate, inclusiv al profilării?

9.1. În mod cert. Operatorul vă poate prelucra automat datele cu caracter personal, inclusiv profilul dumneavoastră, evaluând comportamentul dumneavoastră, precum și alte concluzii cu privire la diverse aspecte personale care vă privesc - în scopul prevenirii fraudelor, ofertei de produse noi și în scopuri de marketing, și anume - pentru ca dumneavoastră să beneficiați de cele mai potrivite anunțuri și comunicări de marketing, luând în considerare caracteristicile și interesele dumneavoastră personale demonstrate în trecut. În niciunul dintre aceste cazuri, profilarea nu va avea vreun efect semnificativ asupra dumneavoastră.

9.2. În acest caz, avem obligația de a vă explica logica prelucrării/profilării complet automatizate în câțiva pași simpli. Datele cu caracter personal vor fi examinate, în mod agregat și individual, pentru o legătură semnificativă, din punct de vedere statistic, cu evenimentele identificate ca fiind condiții de risc ridicate ale clientului - neplată, fraudă. Se selectează criterii prin care se efectuează furnizarea de algoritmi de învățare a mașinilor, iar rezultatul este un model matematic, sumar care evaluează probabilitatea de realizare a unora dintre acele riscuri pentru un anumit client. Scopurile unei asemenea prelucrări vor fi încheierea unui contract de credit; având în vedere numărul de cereri de credit și amploarea activităților operatorului, evaluarea bonității, care este obligatorie în temeiul articolului 111 și următoarele din Regulamentul nr. 17/2012, nu ar fi putut fi efectuată în mod diferit fără a genera întârzieri excesive.

În afară de cele de mai sus, rețineți că veți fi supus unei prelucrări complet automatizate, inclusiv a profilării, în scopul evaluării bonității dumneavoastră, inclusiv a valorii creditului care vă poate fi acordat.

În acest caz, dacă nu sunteți mulțumit de decizia anunțată, aveți dreptul să solicitați o revizuire a deciziei de către un expert de credit al Operatorului, care deține competențele relevante.

 

II. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, ale cărei date sunt prelucrate de către Easy Asset Management IFN SA, veți avea drepturile descrise în detaliu în cele ce urmează:

Trebuie să luați în considerare faptul că furnizarea de date cu caracter personal este voluntară - este necesară pentru încheierea unui contract cu Operatorul. În cazul în care datele nu pot fi înaintate, Operatorul nu va putea să furnizeze un produs sau un serviciu.

Easy Asset Management IFN SA va satisface fără întârziere sesizările dumneavoastră, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Prin decizia noastră, furnizăm sau refuzăm accesul și/sau informațiile cerute de către solicitant, dar întotdeauna justificăm răspunsul nostru.

 

Cererile privind exercitarea drepturilor dumneavoastră se depun, în scris:

-                  fie în nume personal însoțite de copia de pe cartea de identitate;

-                  de către un mandatar, sesizarea trebuie sa aibă atașată o împuternicire din partea persoanei vizate, din care să rezulte numărul și data mandatului, obiectul mandatului, durata mandatului, semnătura mandantului, precum și copia CI a persoanei vizate.

 

Sesizările pot fi depuse utilizând următoarele căi de comunicare:

-                  la oricare din birourile subscrisei din țară;

-                  prin curier, la adresa str. Logofăt Tăutu nr. 67, et. 4 sector 3, București;

-                  în format electronic, prin e-mail dpo@icredit.co.ro; sesizari@icredit.co.ro.

-                  în portalul Biroului de Credite (www.birouldecredit.ro ). Pentru accesarea pe acestui portal este nevoie de codul de înrolare. Pentru a intra în posesia acestui cod  se trimite solicitare scrisă la adresa de e-mail dpo@icredit.co.ro sau contactând la tel nr. 0317171100.

 

În cazul în care, în cuprinsul sesizărilor nu este menționată o altă adresă de corespondență, răspunsul va fi trimis la adresa din CI a persoanei vizate. În cazul în care sesizarea este transmisă de la o altă adresă (fizică sau electronică) care nu oferă suficiente garanții că ar aparține persoanei vizate, răspunsul se va transmite către una din adresele ce se regăsesc în evidențele Operatorului, care au fost colectate direct de la persoana vizată (adresa din CI sau ultima adresă de corespondență care este confirmată de către persoana vizată).

Exercitarea drepturilor este gratuită și acoperă toate datele structurate și nestructurate, precum și toate bazele de date suportate de către Operator.

Sunt permise excepții de la perioada de timp destinată să satisfacă drepturile și gratuitatea în cazul solicitărilor cu același obiect ale acelorași clienți cu o frecvență mai mare de 3 ori pe an și care necesită mobilizarea unei resurse administrative semnificative din partea Operatorului.

În acest caz, putem impune o taxă rezonabilă pentru a ține cont de costurile administrative suportate.

În cazul în care persoana vizată depune o cerere pe cale electronică, informațiile se furnizează, dacă este posibil, pe cale electronică, cu excepția cazului în care persoana vizată nu a solicitat altfel.

De asemenea, trebuie să luați în considerare faptul că retragerea consimțământului pe care l-ați furnizat, nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal înainte de o astfel de retragere. În ciuda consimțământului retras, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către Operator, în măsura în care există motive pentru prelucrarea datelor, altele decât cele menționate în secțiunea 5.

 

Veți beneficia de următoarele drepturi:

 

a.         Dreptul de a fi informat

În calitate de persoană vizată, veți avea dreptul să obțineți informații cu privire la caracteristicile importante ale prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la scopul, perioada și motivele acesteia, asupra destinatarilor și categoriilor de destinatari ai datelor cu caracter personal etc.

În plus față de informațiile de mai sus, trebuie să luați în considerare și faptul că sunteți subiect de luare a deciziilor automatizate, inclusiv profilare. Aceasta înseamnă că datele furnizate de către dumneavoastră vor fi utilizate în scopul creării unui "profil" adecvat pentru dumneavoastră și sunt destinate prevenirii fraudei, diversificării produselor Societății și selectării materialelor publicitare, de marketing și promoționale potrivite pentru dumneavoastră.

În conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți drepturile specificate mai jos și ne-am obligat să răspundem fiecărei solicitări în termen de o lună de la primirea solicitării fără o taxă suplimentară. În cazul unor dificultăți în ceea ce privește îndeplinirea la timp a acestor solicitări, termenul poate fi prelungit cu încă 2 luni, din care veți fi notificat în termen de o lună de la primirea cererii.

 

b.         Dreptul de acces

Puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm și dacă le prelucrăm astfel. Puteți solicita accesul la astfel de date.

Vă vom oferi o declarație cu privire la datele cu caracter personal care sunt prelucrate. Pentru declarații suplimentare, putem aplica o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. În momentul în care trimiteți o solicitare prin mijloace electronice, vom furniza informațiile, acolo unde este posibil, într-o formă electronică pe scară largă, cu excepția cazului în care ați solicitat altfel.

 

c.         Dreptul de a rectifica

În cazul în care datele personale pe care le prelucrăm sunt incomplete sau incorecte cu privire la dumneastră, aveți dreptul ca aceste date să fie rectificate și completate în orice moment.

 

d.         Dreptul de ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

• vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există alte motive legitime pentru prelucrare;

• considerați că datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Rețineți că pot exista alte motive care pot împiedica ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, cum ar fi reglementările legale, inițierea, exercitarea unei acțiuni în instanță sau sezolvarea unei sesizări interne etc.

 

e.         Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să obțineți restricționarea privind prelucrarea, dacă:

• contestați exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal;

• prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele cu caracter personal să fie șterse și solicitați restricționarea utilizării acestora;

• nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale

• v-ați opus prelucrării în așteptarea verificării dacă interesele legitime ale Societății pentru prelucrarea datelor depășesc interesele dumneavoastră.

Dacă solicitați restricționarea prelucrării, vă vom informa anterior revocării restricției de prelucrare.

 

 

f.          Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal ce vă aparțin, pe care le prelucrăm într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de un computer și care poate fi transmis, de exemplu, unei alte instituții financiare. Acest lucru se aplică, cu condiția ca:

• prelucrarea datelor particulare se bazează pe acordul dumneavoastră sau se referă la încheierea și executarea unui contract de credit; și

• prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

 

g.         Dreptul la opoziție

Aveți dreptul, în orice moment și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se bazează pe un interes legitim - motivele sunt specificate în tabelul de mai sus, inclusiv profilarea pe baza acestor motive.

 

Când v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor în scopul comercializării directe, aveți dreptul să ridicați obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, fără a specifica motivele.

h.         Dreptul de a depune o plângere

Vă rugăm să ne contactați dacă considerați că am încălcat orice lege aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal în procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și, care a avut ca urmare încălcarea drepturilor pe care le dețineți. Cu siguranță aveți și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care este o autoritate de supraveghere cu privire la protecția datelor cu caracter personal, având următoarele date de contact Mun. București, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru  nr. 28-30, sector 1, telefon: telefon: 0040 318.059.211 / 0040 318.059.211/2, fax: 0040 318.059.602, adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro.

 

Data actualizării:

20.09.2019

 [1] "terță parte" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operator, procesator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a procesatorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal [articolul 4, § 10 din GDPR)