Protectia datelor cu caracter personal

SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA este inregistrata ca operator de date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Societatea actioneaza numai in baza reglementarilor acestei legi. Nu folosim informatiile obtinute pentru nici un alt scop, cu exceptia luarii deciziilor referitor la acordarea Creditelor.

Angajatii nostri sunt discreti si respecta dorintele si dreptul clientilor nostri la confidentialitate si protectia oricaror date primite in procesul de acordare al Creditului.

 I. DECLARATII PE PROPRIA RASPUNDERE CERERE DE CREDIT

 

DECLARATIE PENTRU PRELUCRAREA SI PASTRAREA DATELOR PERSONALE ALE IMPRUMUTATULUI

Declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate sunt corecte, complete si precise si, in considerarea faptului ca informatiile furnizate stabilesc singura baza de executare a contractului de credit imi asum responsabilitatea in conformitate cu prevederile legale referitoare la savarsirea vreunei infractiuni de frauda, cu ocazia incheierii prezentului contract, pentru orice informatii incorecta, incompleta sau imprecisa. Prin urmare, declar ca anterior am luat la cunostinta de termenii si conditiile generale ale contractelor de credit incheiate intre SC Easy Asset Management IFN SA si Clienti, ca am primit termenii si conditiile contractuale si imi exprim consimtamantul neconditionat ca executarea contractului de credit sa se desfasoare in baza termenilor si conditiilor mentionate anterior. Am luat la cunostinta ca pot consulta oricand termenii si conditiile generale ale contractelor de credit incheiate de SC Easy Asset Management IFN SA, pe pagina web a societatii sau pe site-ul www.icredit.co.ro.

In vederea facilitarii si reducerii pentru viitor a perioadei de aprobare a creditului, propun ca la cererea mea, SC Easy Asset Management IFN SA sa isi asume obligatia contractuala de a pastra, pe o perioada de 10 ani, datele cu caracter personal pe care le-am furnizat astfel incat toate informatiile referitoare la solvabilitatea mea sa fie disponibile in orice moment. In acest sens, imi manifest consimtamantul ca propriile mele date cu caracter personal sa fie procesate de SC Easy Asset Management IFN SA pentru scopuri suplimentare cum ar fi informatii cu privire la solvabilitatea mea, pregatirea dosarului de credit care va facilita aprobarea viitoarelor cereri de creditare, promovarea activitatilor societatii, promovarea constanta a solvabilitatii mele astfel incat aceasta sa constituie baza de creare si mentinere a unei imagini de creditare accesibila la orice moment oricareia parti sau autoritati interesate. In considerarea celor expuse consimt ca datele mele cu caracter personal sa fie puse la dispozitia urmatoarelor categorii de utilizatori: banci comerciale, societati de leasing, institutii financiare non-bancare, agentii de colectare creante, oficii de credit, societati care ofera servicii/retele de comunicare electronica, persoane fizice romane sau straine, entitati, autoritati locale sau centrale .

Prin urmare, consimt ca SC Easy Asset Management IFN SA sa solicite si sa primeasca de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si alte institutii publice informatii referitoare la veniturile realizate si contributiile sociale achitate sau orice alte date relevante pentru derularea contractului de credit. Declar ca imi cunosc drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia personelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Furnizez datele cu caracter personal ale persoanei identificate la art. 2 din prezenta cerere, dupa ce am obtinut consimtamantul expres al acestei persoane, ca informatiile furnizate sa poate fi utilizate de SC Easy Asset Management IFN SA in eventuala executare a contractului de credit pe care vreau sa-l inchei prin formularea prezentei cereri.

 

 

ACORD DE TRANSMITERE, PRELUCRARE SI CONSULTARE A INFORMATIILOR LA SC BIROUL DE CREDIT SA

1. Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca Easy Asset Management IFN S.A sa prelucreze informatiile indicate la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în evidentele proprii si sa transmita catre Biroul de Credit S.A., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, în vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (institutiile de credit, institutii financiare nebancare si de asigurari) in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare si de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.

2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:

* date de identificare a persoanei fizice - cuprinde informatii legate de: numele, prenumele, iniţiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;

** date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari - cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, denumirea şi adresa angajatorulu) si informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu  produsul acordat;

***  date referitoare la fraudulenti - cuprinde informatii legate de: savarsirea de infractiuni sau contraventii în domeniul financiar-bancar, in relatia directa cu Easy Asset Management IFN S.A, constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate;

**** date referitoare la inadvertente constatate de Easy Asset Management IFN S.A - cuprinde informatii legate de:  date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului;

Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt  stocate in baza de date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizari.

Am luat la cunostinta faptul ca datele mele prevazute la pct. 2 pot fi prelucrate de Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, a FICO® Score de la Biroul de Credit. Participantii utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor. FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea să-mi plătesc în viitor ratele la timp. Principalele cauze care determina scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv. FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un element cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii mele in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:

(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

(ii) Dreptul de acces la date:

-dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele în legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta, impreuna cu informatiile prevazute la art. 13 din Legea 677/2001. Acest drept poate fi exercitat astfel: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre  Biroul de Credit S.A., la adresa: "Biroul de Credit SA, Str. Sfanta Vineri  nr. 29, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030203",  sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, in care sa se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon);

-          -dreptul de a obtine la cerere de la  Easy Asset Management IFN S.A copia Raportului de Credit utilizat in analiza de credit si obtinut in baza prezentului Acord;

 (iii)  Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie;

(iv)  Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa  particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre Easy Asset Management IFN S.A,  intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor  mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei.

(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei,  pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost incalcate.

 

II. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE SITE: www.icredit.co.ro

 

SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA, înregistrata în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20219


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate, servicii financiare – bancare, rapoarte de credit, colectare debite/recuperare creante, indeplinirea obligatiilor privind intocmirea, transmiterea si tinerea evidentelor impuse prin Legea nr. 93/2009 si Regulamentele BNR.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in vederea îndeplinirii atribuţiilor legale ale SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA, precum şi în vederea emiterii şi ţinerii evidenţelor documentelor mai sus menţionate.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea societatii SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA de a–si indeplini obligatiile legale privind evidenta datelor sus menţionate, si implicit accesarea de catre dvs. a serviciilor noastre.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritati publice/locale, furnizorii de sevicii si bunuri, societati bancare, birouri de credit, agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor.

Daca doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA,  Mun. Bucuresti, Str. Logofat Tautu nr. 67, et. 2, 4 si 5, sector 3, ne puteţi contacta pe căile sus menţionate precum si accesand pagina de internet a societatii: http://icredit.co.ro, sectiunea contact.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, personal, prin poştă la sediul SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA din Mun. Bucuresti, Str. Logofat Tautu nr. 67, et. 2, 4 si 5, sector 3, Bucuresti, sau prin e-mail la adresa: office@icredit.co.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

REGULAMENT PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIN CADRUL S.C. EASY ASSET MANAGEMENT IFN S.A.

- OPERATOR de DATE CU CARACTER PERSONAL nr. 20219 –

 SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA este inregistrata ca operator de date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care dumneavoastră le furnizeazaţi despre Dvs., un membru al familiei Dvs. , ori despre o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate, servicii financiare – bancare, rapoarte de credit, colectare debite/recuperare creante, indeplinirea obligatiilor privind intocmirea, transmiterea si tinerea evidentelor impuse prin Legea nr. 93/2009 si Regulamentele BNR.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele Dvs. cu caracter personal, acestea fiind necesare in vederea îndeplinirii  atribuţiilor legale ale SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA, precum şi în vederea emiterii şi ţinerii evidenţelor documentelor mai sus menţionate.
Refuzul dvs. conduce la imposibilitatea societăţii SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA de a–si indeplini obligatiile legale privind evidenta datelor sus menţionate, si implicit accesarea de catre dvs. a serviciilor noastre.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritati publice/locale, furnizorii de sevicii si bunuri, societati bancare, birouri de credit, agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor.
SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate reglementate si de Ordinul nr. 52/2002 privind cerintele minime de securitate a prelucrarii de date cu caracter personal, pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat a informatiilor cu privire la datele cu caracter personal.
Societatea actioneaza numai in baza reglementarilor acestor legi. Nu folosim informatiile obtinute pentru nici un alt scop, cu exceptia luarii deciziilor referitor la acordarea Creditelor.
Angajatii nostri au obligatia sa pastreze discretia cu privire la informatiile privind datele clientilor, si sa respecte dorintele si dreptul clientilor nostri la confidentialitate si protectia oricaror date primite in procesul de acordare al Creditului.

a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar utilizatori care acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal. Identificarea pentru a capata acces la baza de date se face prin introducerea codului de identificare de la tastatura ( nume de cont si parole unice), parola care expira la fiecare 3 luni. Schimbarea periodica a parolelor se face numai de catre utilizatori autorizati de operator. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat. Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt informati asupra confidentialitatii datelor cu caracter personal atat la momentul angajarii, cat si periodic pe parcursul desfasurarii activitatii. Utilizatorii sunt instruiti sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand parasesc locul de munca.Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in functie de tipurile de acces dupa functionalitate, precum si procedurile privind aceste tipuri de acces.

b. Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date.

c. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

d. Utilizatorii sunt informati cu privire la confidentialitatea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 677/2001, precum si cu privire la  pericolul privind virusii informatici, fiindu-le interzisa folosirea programelor software care provin din surse externe, avand obligatia sa mentina securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

e. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune (acces limitat) si numai in scopuri cerute de legile in vigoare si metologiile interne, exclusiv in scopul desfasurarii activitatii societatii. Operatorul detine propriul sistem de securitate, tinand seama de aceste cerinte minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal monitorizeaza imprimarea datelor, precum si folosirea si distrugerea acestor materiale in siguranta.