Protectia datelor cu caracter personal

SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA este inregistrata ca operator de date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Societatea actioneaza numai in baza reglementarilor acestei legi. Nu folosim informatiile obtinute pentru nici un alt scop, cu exceptia luarii deciziilor referitor la acordarea Creditelor.

Angajatii nostri sunt discreti si respecta dorintele si dreptul clientilor nostri la confidentialitate si protectia oricaror date primite in procesul de acordare al Creditului.

 I. DECLARATII PE PROPRIA RASPUNDERE CERERE DE CREDIT


DECLARATIE PENTRU PRELUCRAREA SI PASTRAREA DATELOR PERSONALE ALE IMPRUMUTATULUI


Declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate sunt corecte, complete si precise si, in considerarea faptului ca informatiile furnizate stabilesc singura baza de executare a contractului de credit imi asum responsabilitatea in conformitate cu prevederile legale referitoare la savarsirea vreunei infractiuni de frauda, cu ocazia incheierii prezentului contract, pentru orice informatii incorecta, incompleta sau imprecisa. Prin urmare, declar ca anterior am luat la cunostinta de termenii si conditiile generale ale contractelor de credit incheiate intre SC Easy Asset Management IFN SA si Clienti, ca am primit termenii si conditiile contractuale si imi exprim consimtamantul neconditionat ca executarea contractului de credit sa se desfasoare in baza termenilor si conditiilor mentionate anterior. Am luat la cunostinta ca pot consulta oricand termenii si conditiile generale ale contractelor de credit incheiate de SC Easy Asset Management IFN SA, pe pagina web a societatii sau pe site-ul www.icredit.co.ro.

In vederea facilitarii si reducerii pentru viitor a perioadei de aprobare a creditului, propun ca la cererea mea, SC Easy Asset Management IFN SA sa isi asume obligatia contractuala de a pastra, pe termen nedeterminat, datele cu caracter personal pe care le-am furnizat astfel incat toate informatiile referitoare la solvabilitatea mea sa fie disponibile in orice moment. In acest sens, imi manifest consimtamantul ca propriile mele date cu caracter personal sa fie procesate de SC Easy Asset Management IFN SA pentru scopuri suplimentare cum ar fi informatii cu privire la solvabilitatea mea, pregatirea dosarului de credit care va facilita aprobarea viitoarelor cereri de creditare, promovarea activitatilor societatii, promovarea constanta a solvabilitatii mele astfel incat aceasta sa constituie baza de creare si mentinere a unei imagini de creditare accesibila la orice moment oricareia parti sau autoritati interesate. In considerarea celor expuse consimt ca datele mele cu caracter personal sa fie puse la dispozitia urmatoarelor categorii de utilizatori: banci comerciale, societati de leasing, institutii financiare non-bancare, agentii de colectare creante, oficii de credit, societati care ofera servicii/retele de comunicare electronica, persoane fizice romane sau straine, entitati, autoritati locale sau centrale .

Prin urmare, consimt ca SC Easy Asset Management IFN SA sa solicite si sa primeasca de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si alte institutii publice informatii referitoare la veniturile realizate si contributiile sociale achitate sau orice alte date relevante pentru derularea contractului de credit. Declar ca imi cunosc drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia personelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Furnizez datele cu caracter personal ale persoanei identificate la art. 2 din prezenta cerere, dupa ce am obtinut consimtamantul expres al acestei persoane, ca informatiile furnizate sa poate fi utilizate de SC Easy Asset Management IFN SA in eventuala executare a contractului de credit pe care vreau sa-l inchei prin formularea prezentei cereri.ACORD DE TRANSMITERE, PRELUCRARE SI CONSULTARE A INFORMATIILOR LA SC BIROUL DE CREDIT SA


Imi exprim in mod expres consimtamantul ca SC Easy Asset Management IFN SA sa prelucreze informatiile indicate la punctul 2 de mai jos inregistrate pe numele meu in evidentele proprii si sa transmita catre SC Biroul de Credit SA, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri nr. 29, etaj 4, sector 3 in vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor inregistrate pe numele meu in baza de date a Biroului de Credit de catre orice Participant la Sistemul Biroului de Credit (institutii de credit, institutii financiare nebancare si de asigurari) in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare si de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul:

2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: a) date de identificare a persoanei fizice*;b) date si informatii legate de produsele de tip credit, similar sau de asigurari**;c) date referitoare la fraudulenti***;d) date referitoare la inadvertente constatate de denumirea institutiei****

*cuprinde informatii legate de numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;**cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului) , date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului) si informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu produsul acordat.

***cuprinde informatii legate de savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, in relatie directa cu "denumirea institutiei", constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate

****cuprinde informatii legate de date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului.

Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate in baza de date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizari.

Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia personalor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr 790/12.12.2001, astfel:

  • Dreptul de informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate.

  • Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre SC Biroul de Credit SA, la adresa SC Biroul de Credit SA, str. Sfanta Vineri nr 29, sector 3, Bucuresti, cod postal 030203, sau prin email: situatie@birouldecredit.ro, in care sa se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila dupa buletin sau cartea de identitate.

  1. Dreptul de interventie: dreptul de a interveni la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie (cererii i se va atasa si o copie dupa actul de identitate a solicitantului)

  2. Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitimate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre SC Easy Asset Management IFN SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie lizibila dupa actul de identitate al solicitantului.

  3. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptate exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

  4. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Preluarii Datelor cu Caracter personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost incalcate.II. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE SITE: www.icredit.co.roa SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA, înregistrata în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20219


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate, servicii financiare – bancare, rapoarte de credit, colectare debite/recuperare creante, indeplinirea obligatiilor privind intocmirea, transmiterea si tinerea evidentelor impuse prin Legea nr. 93/2009 si Regulamentele BNR.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in vederea îndeplinirii atribuţiilor legale ale SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA, precum şi în vederea emiterii şi ţinerii evidenţelor documentelor mai sus menţionate.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea societatii SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA de a–si indeplini obligatiile legale privind evidenta datelor sus menţionate, si implicit accesarea de catre dvs. a serviciilor noastre.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritati publice/locale, furnizorii de sevicii si bunuri, societati bancare, birouri de credit, agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor.

Daca doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA,  Mun. Bucuresti, Str. Logofat Tautu nr. 67, et. 4 si 5, sector 3, ne puteţi contacta pe căile sus menţionate precum si accesand pagina de internet a societatii: http://icredit.co.ro, sectiunea contact.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, personal, prin poştă la sediul SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA din Mun. Bucuresti, Str. Logofat Tautu nr. 67, et. 4 si 5, sector 3, Bucuresti, sau prin e-mail la adresa: office@icredit.co.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

REGULAMENT PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIN CADRUL S.C. EASY ASSET MANAGEMENT IFN S.A.

- OPERATOR de DATE CU CARACTER PERSONAL nr. 20219 –
SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA este inregistrata ca operator de date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care dumneavoastră le furnizeazaţi despre Dvs., un membru al familiei Dvs. , ori despre o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate, servicii financiare – bancare, rapoarte de credit, colectare debite/recuperare creante, indeplinirea obligatiilor privind intocmirea, transmiterea si tinerea evidentelor impuse prin Legea nr. 93/2009 si Regulamentele BNR.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele Dvs. cu caracter personal, acestea fiind necesare in vederea îndeplinirii  atribuţiilor legale ale SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA, precum şi în vederea emiterii şi ţinerii evidenţelor documentelor mai sus menţionate.
Refuzul dvs. conduce la imposibilitatea societăţii SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA de a–si indeplini obligatiile legale privind evidenta datelor sus menţionate, si implicit accesarea de catre dvs. a serviciilor noastre.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritati publice/locale, furnizorii de sevicii si bunuri, societati bancare, birouri de credit, agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor.
SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate reglementate si de Ordinul nr. 52/2002 privind cerintele minime de securitate a prelucrarii de date cu caracter personal, pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat a informatiilor cu privire la datele cu caracter personal.
Societatea actioneaza numai in baza reglementarilor acestor legi. Nu folosim informatiile obtinute pentru nici un alt scop, cu exceptia luarii deciziilor referitor la acordarea Creditelor.
Angajatii nostri au obligatia sa pastreze discretia cu privire la informatiile privind datele clientilor, si sa respecte dorintele si dreptul clientilor nostri la confidentialitate si protectia oricaror date primite in procesul de acordare al Creditului.

a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar utilizatori care acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal. Identificarea pentru a capata acces la baza de date se face prin introducerea codului de identificare de la tastatura ( nume de cont si parole unice), parola care expira la fiecare 3 luni. Schimbarea periodica a parolelor se face numai de catre utilizatori autorizati de operator. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat. Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt informati asupra confidentialitatii datelor cu caracter personal atat la momentul angajarii, cat si periodic pe parcursul desfasurarii activitatii. Utilizatorii sunt instruiti sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand parasesc locul de munca.Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in functie de tipurile de acces dupa functionalitate, precum si procedurile privind aceste tipuri de acces.

b. Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date.

c. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

d. Utilizatorii sunt informati cu privire la confidentialitatea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 677/2001, precum si cu privire la  pericolul privind virusii informatici, fiindu-le interzisa folosirea programelor software care provin din surse externe, avand obligatia sa mentina securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

e. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune (acces limitat) si numai in scopuri cerute de legile in vigoare si metologiile interne, exclusiv in scopul desfasurarii activitatii societatii. Operatorul detine propriul sistem de securitate, tinand seama de aceste cerinte minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal monitorizeaza imprimarea datelor, precum si folosirea si distrugerea acestor materiale in siguranta.